โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเชื่อหรือไม่ว่ากินเหล้าขาวกับทุเรียนแล้วตาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพดล พรรณราย

  • พิมพา มีแสง

  • เอกภพ เยี่ยมแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาพ สิทธิศักดิ์

  • แพทย์หญิงพวงเพชร เหล่าประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทุเรียน

  • เหล้าขาว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดลองใช้ลูกไก่และหนูโดยให้กินเหล้าขาว 40 ดีกรีกับทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านทำให้ระยะเวลาในการตายเร็วที่สุด ไก่ที่มีน้ำหนักน้อยเมื่อกินเข้าไปในอัตราส่วนที่เท่ากันจะตายเร็วขึ้นคือ อัตราส่วนที่เหล้ามากกว่าทุเรียน 3 : 2 (ทั้งนี้เพราะทุเรียนและเหล้ามีอุณหภูมิสูงและมีสภาพความเป็นกรดสูง)