โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกีวีจากลูกปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรพงษ์ กุลรัตน์

  • รุ่งฤดี ราษฏร์ธานี

  • วรวุฒิ เพชรทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลทิพย์ ชูแก้ว

  • สุภาพ สิทธิศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากวัสดุในท้องถิ่น โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 3 ชนิด คือ ไม้ยางพารา ลูกปาล์ม และกะลามะพร้าว นำมาเผาเป็นถ่านแล้วบดละเอียด นำมาร่อนผสมกับวาสลีน เมื่อใช้ทดสอบขัดรองเท้า พบว่าถ่านจากลูกปาล์มให้ผลดีที่สุด นำผลที่ได้มาทำการทดลองตอนที่ 2 โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกีวีจากส่วนต่างๆของปาล์ม พบว่ากีวีจากถ่านลูกปาล์มมีคุณภาพความดำและความมันวาวมากกว่ากีวีจากถ่านดอกปาล์มและกีวีจากถ่านทลายปาล์ม จากการทดลองตอนที่ 3 พบว่ากีวีจากถ่านลูกปาล์มร่วงมีคุณภาพดีกว่ากีวีจากถ่านลูกปาล์มอ่อนและกีวีจากถ่านลูกปาล์มแก่ การทดลองที่ 4 ศึกษาอัตราส่วนของถ่านลูกปาล์มและวาสลีนที่เหมาะสม พบว่าอัตราส่วน 2 : 3 เป็นอัตราส่วนของกีวีจากถ่านลูกปาล์มที่ดีที่สุด และผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติกีวีจากลูกปาล์มและกีวีที่ซื้อจากท้องตลาด พบว่ากีวีจากลูกปาล์มมีความแวววาวมากกว่า ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ติดไฟ ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อการสูดดม และราคาต้นทุนถูกกว่ากีวีจากท้องตลาด