โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกำจัดรายางด้วยดอกดาวเรือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธิดารัตน์ จันทร์เดช

  • ศศิธร สุคนธ์

  • สุภัทตรา แซ่ลิ้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตัวทำละลาย

  • รา

  • สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีกำจัดรายางที่เกิดบนแผ่นยางพาราจโดยสารสกัดดอกดาวเรือง ให้ยางเก็บไว้ได้นานโดยมีวิธีการทดลองคือใช้ดอกดาวเรืองที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสกัดโดยตัดเฉพาะกลีบดอกในปริมาณ 50 g 100 g, 150 g, 200 g และ 300 g นำไปผสมกับน้ำ 1 ลิตร ปั่นให้ละเอียดแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำจะได้สารสกัดจากดอกดาวเรือง จากนั้นนำแผ่นยางที่มีราขึ้นไปล้างและเช็ดออกด้วยสารสกัดจากดาวเรืองที่ความเข้มข้นต่างๆกัน ตากให้แห้งแล้วนำมาล้างผ่านด้วยสารสกัดจากดาวเรืองที่ความเข้มข้นต่างๆ อีกครั้ง แล้วนำไปตากให้แห้ง และทดลองนำสารสกัดจากดาวเรืองที่ความเข้มข้น 100 g, 200 g, และ 300 g ต่อน้ำ 1 ลิตรผสมลงในน้ำยางเพื่อทำแผ่นตากไว้ให้แห้ง ผลการทดลองพบว่าการกำจัดราบนแผ่นยางด้วยวิธีการเช็ดราบนแผ่นยางด้วยสารสกัดมีผลดีที่สุดเพราะทำให้ราหมดไปและทำให้แผ่นยางเหลืองขึ้นกว่าเดิมส่วนวิธีผสมลงในน้ำยางและการราดยางด้วยสารสกัดไม่สามารถป้องกันการเกิดราบนแผ่นยางได้