โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารบอแรกซ์จากเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรุณา อินอุดออน

  • ณัฐธิดา ศิริวัฒน์

  • เบญจภรณ์ พรมขาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทุเรียนเปลือก

  • สารบอแรกซ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาค้นคว้าวิธีการทำสารปรุงแต่งอาหารที่สกัดมาจากพืช และเพื่อนำมาใช้ทดแทนสารปรุงแต่งอาหารที่มีอันตรายต่อร่างกาย โดยนำเปลือกทุกเรียนมาตากแดดให้แห้งสนิทแล้วนำมาเผาจนเป็นเถ้าถ่าน ผสมน้ำ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วกรองด้วยผ้าขาว สารที่กรองได้มีค่า pH 10 เป็นเบส มีคุณสมบัติในการปรุงแต่งอาหารเหมือสารบอแรกซ์จากเคมี โดยนำมาทดสอบคุณภาพของสารโดยนำไปผสมกับอาหาร พร้อมสังเกตผลการทดลอง