โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องคั่วถั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล สายเครือมอย

  • ปิยบุตร เกตุวิริยะกุล

  • อดุลกฤษณ์ นาเต๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อแก้ปัญหาในการคั่วถั่ว โดยใช้หลักการถ่ายโอนความร้อน มีแก๊สหุงต้มเป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งจะเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่า และได้มีการทดลองเพื่อเปรียบเทียบหาอัตราส่วน ระหว่างถั่วกับเกลือที่เหมาะสมและใช้เวลาในการคั่วที่น้อยและคุณภาพของถั่ว แล้วนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการคั่วด้วยกระทะ จากการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าการคั่วด้วยเครื่องคั่วถั่วมีประสิทธิภาพดีกว่าการคั่วด้วยกระทะ คือใช้ระยะเวลาในการคั่วน้อยกว่า