โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปุ๋ยคอกเพาะเห็ดนางฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรองจิต ครองแก้ว

  • ณัฐจารี หอมจันทร์

  • พิมลพิมพ์ ปิ่นอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี เขียวเงิน

  • สมพิศ ภู่เพ็ชร์

  • อุทุมพร วรรณะศิลปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปุ๋ยคอก

  • เห็ดนางฟ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเปรียบเทียบการนำปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ มาเพิ่มในส่วนผสมของก้อนเชื้อเห็ดด้วยปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักก้อนเชื้อ โดยใช้ปุ๋ยคอก 3 ชนิด คือ มูลวัว มูลสุกรและมูลไก่ พบว่าก้อนเชื้อผสมมูลสุกรมีเส้นใยเจริญรวดเร็ว สม่ำเสมอ และให้ดอกเห็ดสมบูรณ์ที่สุด รองลงมา คือ มูลวัว และ มูลไก่ ตามลำดับ เมื่อทำการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อเห็ดนางฟ้า โดยผสมมูลสุกรในก้อนเชื้อเห็ดด้วยปริมาณต่างกัน คือ 10 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักก้อนเชื้อ พบว่าอัตรา 20 เปอร์เซ็นต์ให้ดอกเห็ดที่สมบูรณ์ที่สุด แต่ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเห็ดมีความสม่ำเสมอน้อยกว่าอัตรา 10 และ 30 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของก้อนเชื้อเห็ดผสมมูลสุกร 20 เปอร์เซ็นต์กับก้อนเชื้อเห็ดจากท้องตลาดพบว่า การเจริญของเส้นใยใกล้เคียงกัน แต่ก้อนเชื้อผสมมูลสุกรมีความยาวของเส้นใยสม่ำเสมอกว่า และเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเห็ดเฉลี่ยมากกว่า