โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพยิปซั่มบอร์ดประยุกต์จากเปลือกไข่เสริมเส้นใยจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิชานาถ สิงห์เรือง

  • นิลุบล ทองดอนแอ

  • รวิกานต์ โมจรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์

  • อุทุมพร วรรณะศิลปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยิปซัมบอร์ด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำวัสดุจากธรรมชาติมาทำแผ่นยิปซัมบอร์ดประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแผ่นยิปซัมบอร์ดตามท้องตลาด โดยการทดลองตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นยิปซัมบอร์ดจากเปลือกไข่ต่างชนิดกัน คือ เปลือกไข่เป็ด และ เปลือกไข่ไก่ การทดลองตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน้ำที่ใช้ผสมกับปูนปลาสเตอร์และเปลือกไข่บด โดยใช้น้ำปริมาณ 700 1,000 และ1,300 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร การทดลองตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของเส้นใยธรรมชาติที่ใช้เสริมความแข็งแรงให้แผ่นยิปซัมบอร์ด โดยเลือกใช้เส้นใยธรรมชาติ 3 ชนิด ได้แก่ เส้นใยฟาง เส้นใยผักตบชวาและเส้นใยกาบกล้วย และการทดลองตอนที่ 4 ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเส้นใยที่ใช้ทำยิปซัมบอร์ดประยุกต์ โดยใช้เส้นใยปริมาณ 10 20 และ 30 กรัม จากผลการทดลองตอนที่ 1-4 เมื่อนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากลักษณะยิปซัมบอร์ด ความแข็งแรงทนทานและการกันร้อน พบว่า แผ่นยิปซัมบอร์ดประยุกต์จากเปลือกไข่เป็ดบด ที่ใช้ปริมาณน้ำ 1,300 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร และเสริมเส้นใยกาบกล้วยในปริมาณ 20 กรัมมีประสิทธิภาพดีที่สุด และจากการเปรียบเทียบกับแผ่นยิปซัมบอร์ดตามท้องตลาดพบว่าแผ่นยิปซัมบอร์ดประยุกต์มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยิปซัมบอร์ดตามท้องตลาด