โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไม้เปเปอร์วูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิวณัฐ นาคะกุล

  • อภิวุฒิ สุดสุย

  • เอกวิทย์ แสงประเสริฐสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

  • รัชนี เขียวเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การนำกลับมาใช้ใหม่

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำไม้เปเปอร์วูดโดยใช้วัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติบางชนิด โดยศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมของวัสดุต่างๆ ในการทำไม้เปเปอร์วูดและเปรียบเทียบคุณสมบัติกับไม้ฝาเชอลาร์จากท้องตลาด จากการทดลองที่ 1 พบว่าวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกข้าวโพดและกระดาษหนังสือพิมพ์สามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการทำไม้เปเปอร์วูดได้ โดยมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรง น้ำหนักเบา การดูดซับสีที่ใช้ทา และลักษณะของเนื้อไม้ใกล้เคียงกับไม้ฝาเชอลาร์ การทดลองที่ 2 พบว่าส่วนผสมที่เหมาะสมของวัสดุต่างๆ ที่ทำไม้เปเปอร์วูดได้คุณภาพดีที่สุด คือ ปูนซีเมนต์ 450 กรัม น้ำ 500 กรัม กระดาษหนังสือพิมพ์ปั่นละเอียด 50 กรัม ปูนขาว 100 กรัม และเปลือกข้าวโพด 200 กรัม ซึ่งคุณสมบัติที่ได้ใกล้เคียงกับไม้ฝาเชอลาร์ โดยการทดลองที่ 3 พบว่าคุณสมบัติด้านการดูดน้ำของไม้เปเปอร์วูดดีกว่า แตกหักได้ยาก ดูดซับความร้อนได้น้อยและมีน้ำหนักเบากว่าไม้ฝาเชอลาร์ เมื่อเผาไหม้มีกลิ่นเหมือนกลิ่นหญ้าไหม้ส่วนไม้ฝาเชอลาร์มีกลิ่นเหม็น แต่ไม้ฝาเชอลาร์สามารถลบรอยไหม้ได้ส่วนไม้เปเปอร์วูดไม่สามารถลบรอยไหม้ได้ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไม้เปเปอร์วูดพบว่าต้นทุนต่ำกว่าราคาขายของไม้ฝาเชอลาร์