โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชะลอการสุกของกล้วยด้วยภูมิปัญญาไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรกมล เอื้อสกุลเกียรติ

  • ปิยวัชร์ ทรัพย์ปรุง

  • มนต์ณัฐ รัตนอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการชะลอการสุกของกล้วยเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยแบ่งการทดลอง 3 ตอน คือตอนแรกศึกษาวิธีการเก็บรักษาที่สามารถชะลอการสุกของกล้วยได้นานที่สุด โดยแบ่งเป็น 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 วางกล้วยไว้ในอุณหภูมิห้อง ชุดที่ 2 แช่ไว้ใต้น้ำ ชุดที่ 3 บรรจุในถุงที่ดูดอากาศออก ผลการทดลองพบว่า ชุดที่ 2 สามรถชะลอกการสุกได้นานที่สุด โดยสามารถชะลอกการสุกได้นาน 18 วัน ตอนที่สอง ศึกษาเปรียบเทียบการใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมี ส่วนของสารเคมีที่นำมาศึกษาได้แก่ น้ำตาล เกลือ สารส้ม และด่างทับทิม พบว่า สารเคมีที่นำศึกษาไม่สามารถชะลอการสุกของกล้วยได้ แต่กลับเร่งการสุกของกล้วยให้เร็วขึ้นกว่าตั้งไว้ที่อุณหภูมิปกติ ตอนที่สาม เป็นการศึกษาระยะเวลาการสุกของกล้วยหลังจากเก็บรักษาด้วยวิธีการแช่ในน้ำเปล่า โดยแบ่งอออกเป็น 2 ช่วง คือ 7 วัน และ 14 วัน ผลการทดลองพบว่า ไม่ว่าจะนำกล้วยขึ้นจากน้ำหลังแช่เป็น 7 วัน หรือ 14 วัน ก็จะชะลอกการสุกของกล้วยได้เท่ากันคือ 18 วัน