โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบาติกแดนใต้จากสีธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ซำซียะห์ เจ๊ะมะ

  • มาเดีย หะยีมะ

  • อัคลีมา แวฮามะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรณภา พู่พงศ์ไพบูลย์

  • สุวไล สุขน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บาติก

  • สีธรรมชาติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาสีต่าง ๆ ที่ได้จากเปลือก ลำต้น เปลือกของผล แก่นลำต้น ดอก ราก และใบ โดยพบว่าสีที่สกัดได้มีสีที่แตกต่างกันจึงทำให้ทดลองเพื่อหาสารที่ป้องกันการตกของสีผ้า พบว่า สารส้มสามารถป้องกันการตกของสีผ้าได้ดีที่สุด โดยใช้อัตราส่วนระหว่างสีที่สกัดจากพืชกับสารส้มในอัตราส่วน 2 : 1 จากนั้นจึงนำน้ำที่สกัดจากส่วนต่าง ๆ มาผสมกันจะให้สีที่ไม่แตกต่าง จากนั้นนำสีที่ได้จากธรรมชาติมาทำผ้าบาติกโดยเปรียบเทียบกันสีสังเคราะห์พบว่า ผ้าบาติกที่ลงลวดลายจากสีธรรมชาติจะมีสีไม่สดเท่ากับสีสังเคราะห์แต่จให้สีที่เป็นธรรมชาติ มีความอ่อนโยนสวยงาน นอกจากนั้นสีทีสกัดจากพืชธรรมชาติมีราคาถูกจึงทำให้ผ้าบาติกมีต้นทุนต่ำลง