โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องPRT เตาอั้งโล่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ บัวบานแย้ม

  • กนิษฐา คำก้อแก้ว

  • จุฬาลักษณ์ คำบาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาทราบว่าโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ต้องนำเถ้าหนัก เถ้าลอย และยิปซัมซึ่งเป็นของเหลือจากการผลิตกระแสไฟฟ้าไปทิ้งด้วยวิธีถมที่เป็นชั้นๆ ได้ภูเขาเล็กๆ หลายลูก จึงจะนำของเหลือใช้เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ โดยใช้เป็นวัตถุดิบหนึ่ง ในการทำเตาอั้งโล่ปูนภูมิปัญญาชาวบ้าน