โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นประยุกต์จากหญ้าแฝกทดแทนบอร์ดชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรวิภา รุ่งเรือง

  • นลินี มนตรีวิวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชาอ้อย

  • หญ้าแฝกสิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาและประดิษฐ์บอร์ประยุกต์จากหญ้าแฝกที่มีคุณสมบัติสามารถกันปลวกได้ โดยมีตัวประสานคือกาวลาเท็กซ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาสารที่ช่วยในการยึดเกาะหญ้าได้ดีที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนของการทำบอร์ดจากหญ้าแฝกที่ดีที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาคุณสมบัติของบอร์ดจากหญ้าแฝกกับบอร์ดที่มีขายในท้องตลาด