โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ต้นรากสามสิบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิสรา สืบวงศ์ดิษฐ์

  • พิสุทธิพันธ์ กิตติชัยณรงค์

  • สุภสิต ด้วงบ้านยาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาผลการซักล้างความสกปรกด้วยน้ำรากสามสิบศึกษาผลการยับยั้งเชื้อราของน้ำรากสามสิบและศึกษาผลของฮอร์โมนเพศในรากสามสิบที่มีต่อพฤติกรรมของปลากกัดตัวผู้ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น ขั้นตอนคือ ตอนที่ 1 การศึกษาผลการซักล้างความสกปรกด้วยน้ำรากสามสิบในด้านการเกิดฟอง พบว่า น้ำรากสามสิบสามารถตีให้เกิดฟองได้ มีสภาพเป็นกลาง ปริมาณฟองที่เกิดขึ้นจะมีปริมาณน้อยกว่าน้ำผงซักฟองที่มีขายในท้องตลาด ผลการซักล้างความสกปรกของน้ำรากสามสิบจะได้ผลดีมากตั้งแต่การใช้ปริมาณชองรากสามสิบปริมาณ 80 กรัมขึ้นไปต่อน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร