โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องAnthocyanin in Violet Pigment

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขนิษฐา มินพันธ์

  • ณีรนุช อินต๊ะแก้ว

  • ทัศนีย์พร บูรณุปกรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์