โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องHerbal Fresh

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทธิดา เลิศธนาผล

  • เกศินี มะโนแก้ว

  • เรียงพลอย ขุมทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์