โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องThe Wipes Deodorant

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทนัช นันทชัย

  • ลักษิกา คุณยศยิ่ง

  • อัญชิสา ฐาปนากรวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์