โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพืชสมุนไพรกับการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในสุกร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชเนตร พิมเสน

  • มัญชุตา เปาะทองคำ

  • ยุทธพงศ์ ชูลิกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา ทวีกิจการ

  • มยุรี ถาวระ

  • วิโรจน์ คงเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • แบคทีเรีย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำสมุนไพรมาทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติที่ต้องการคือ สามารถรักษาอาการท้องเสีย ลดกลิ่นเหม็นของอุจจาระและช่วยเจริญอาหาร โดยใช้สมุนไพรในการศึกษา 5 ชนิด คือ บอระเพ็ด ใบสะเดา ใบยอ ใบฝรั่ง และตะไคร้หอม สกัดด้วยทำละลาย Diethly ether ในอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตร 100:100 จากการทดสอบความไวของเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาร คือ Escherichia coli (E. coli) ต่อสารสกัดสมุนไพรโดยการเปรียบเทียบรัศมี Clear Zone พบว่าบอระเพ็ดให้ขนาด Clear Zone กว้างที่สุด รองลงมาคือ ใบยอ และสะเดาตามลำดับ ส่วนตะไคร้หอมและใบฝรั่งไม่เกิด Clear Zone เมื่อนำสมุนไพร 3 ชนิด คือ บอระเพ็ด สะเดา และใบยอ ตากแดดให้แห้งบดผสมกับอาหารในอัตราส่วน 250 กรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม ให้สุกรกินเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เปรียบเทียบน้ำหนัก กลิ่นอุจจาระและการเจริญเติบโตของสุกร และปริมาณเชื้อ E. coli ในลำไส้สุกร พบว่าสุกรที่ได้รับสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น แข็งแรง กลิ่นอุจจาระลดลง ปริมาณเชื้อ E. coli ลดลง โดยไม่มีความแตกต่างกัน