โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารปลาจากหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล ลักษณะวิมล

  • พิชานนท์ ชุมทอง

  • แพรพิลาศ ชุมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา ทวีกิจการ

  • ประดิษฐ์ ชัยศรี

  • ภมร ชุมทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารปลาให้กับเกษตรกร โดยการศึกษาหาแหล่งโปรตีนที่สามารถใช้แทนปลาป่นในอาหารปลาและหาอัตราส่วน เพื่อให้ได้อาหารปลาที่มีคุณภาพสามารถช่วยให้ปลาเจริญเติบโตได้ดีที่สุด พร้อมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยง แล้วนำสูตรอาหารปลาที่ให้ผลดีที่สุดจากการเลี้ยงปลาในบ่อมาใช้เลี้ยงปลาในกระชัง ผลการทดลองพบว่า โปรตีนที่สามารถนำมาใช้แทนปลาป่นคือ หอยเชอร์รี่ และน้ำหนักปลาเพิ่มขึ้น อัตราส่วนที่ทำให้ปลาเจริญเติบโตดีที่สุดคือ หอยเชอร์รี่ต่อปลาป่น คือ 3 : 1 นอกจากจะได้อาหารปลาจากหอยเชอร์รี่ไว้เลี้ยงปลาในกระชังแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารปลาให้กับผู้เลี้ยงอีกทั้งยังเป็นการกำจัดหอยเชอร์รี่อันเป็นศัตรูพืชตัวสำคัญในการทำลายนาข้าว และช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในนาข้าวเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่