โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการล่อแมลงวันทองด้วยคอลูบรินัม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรภัทร์ สุขสวัสดิ์

  • นฤพร หนูเสมียน

  • เรียวไผ่ จันทรชิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิต นวนแก้ว

  • นิตยา ทวีกิจการ

  • รัชนี ชูนาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การควบคุม แมลงวันทอง

  • พืช คอลูบรินัม

  • แมลงศัตรูพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการใช้สมุนไพรเป็นกับดักล่อแมลงวันทอง โดยใช้พืช 7 ชนิด คือ กะเพราแดง ว่านชักมดลูก พลูป่า ต้อยติ่ง หูกวาง ไพลและคอลูบรินัม พบว่าคอลูบรินัมสามารถล่อแมลงวันทองได้ดีที่สุด รองลงมา คือ กะเพราแดง พลูป่า หูกวาง ไพล ว่านชักมดลูกและต้อยติ่ง ตามลำดับ การทดลองที่ 2 นำคอลูบรินัมมาใช้เป็นกับดัก โดยจากการทดลองหารูปแบบภาชนะที่สามารถล่อแมลงวันทองได้ดีที่สุด พบว่าภาชนะแบบผ่าครึ่งสามารถล่อแมลงวันทองได้ดีที่สุด การทดลองที่ 3 ทดลองหาประสิทธิภาพในการล่อแมลงวันทองของส่วนต่างๆ จากต้นคอลูบรินัม ผลการทดลองพบว่าส่วนลำต้นของคอลูบรินัมมีประสิทธิภาพในการล่อแมลงวันทองได้ดีที่สุด รองลงมาคือใบและราก ตามลำดับ และการทดลองที่ 4 ศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการล่อแมลงวันทองโดยเปรียบเทียบจำนวนแมลงวันทองที่ติดกับดัก พบว่าช่วงเวลา 09.00-12.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการล่อแมลงวันทองได้ดีที่สุด รองลงมา คือ 12.00-15.00 น. 06.00-09.00 น. และ 15.00-18.00 น. ตามลำดับ