โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์กระดึบกระดึ๋บ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนาพิพัฒน์ เด่นนิติรัตน์

  • ปฤษฎางค์ นันตรี

  • ภาณุพงษ์ ชัยรัตนศักดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางชีวภาพของไส้เดือน พบว่าไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีลำตัวสีน้ำตาล ผิวหนังมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา มีลำตัวเป็นข้อปล้อง ไส้เดือนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สภาพดินส่วนใหญ่ที่พบไส้เดือน คือ ดินร่วนซึ่งมีลักษณะเป็นสีคล้ำ ไส้เดือนอาศัยอยู่ในดินที่มีค่า pH ประมาณ 8.01 หรือมีค่าเป็นเบสอ่อน รังของไส้เดือนมีอุณหภูมิประมาณ 29.8 องศาเซลเซียส และมีความเข้มแสงประมาณ 12.50 Lux ไส้เดือนจะออกมาบริเวณผิวดินเฉพาะเวลากลางคืน ไส้เดือนช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้ จากการทดลองพบว่า ต้นถั่วที่มีไส้เดือนคอยพรวนดิน จะเจริญเติบโตเร็วกว่าต้นถั่วที่ไม่มีไส้เดือน ไส้เดือนยังมีส่วนในการย่อยสลายซากพืชต่างๆ จากการทดลองพบว่า ซากพืชที่มีไส้เดือนจะย่อยสลายได้เร็วกว่าซากพืชที่ไม่มีไส้เดือน จากการศึกษาทั้งหมดสรุปได้ว่าไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างยิ่ง