โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเม็ดพิฆาตแมลงสาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณีรัตน์ แซ่โก

  • วารุณี ทองยา

  • สุดารัตน์ เพ็งบุปผา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญล้อม แก้วศรี

  • พรทิพย์ เพียราษฎร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช หางไหล

  • พืชกำจัดแมลง

  • แมลงสาบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบชนิดเม็ดจากพืชสมุนไพร โดยจากการศึกษาส่วนประกอบที่เป็นสารล่อแมลงสาบพบว่าผงโอวัลตินสามารถใช้เป็นกับดักล่อแมลงสาบได้ดีที่สุด จากผลที่ได้นำมาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบชนิดเม็ด พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ ผงโอวัลติน 10 กรัม ผงปูนปลาสเตอร์ 50 กรัม และน้ำสมุนไพร 25 มิลลิลิตร ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพรต่างๆ ในการกำจัดแมลงสาบ พบว่าน้ำแช่หางไหลมีฤทธิ์ฆ่าแมลงสาบได้ดีที่สุดสามารถนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบได้อย่างมีประสิทธิภาพ