โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นใสหมึกอิงก์เจ็ต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธงชัย ธารธีรภาพ

  • นนทวัฒน์ เสนาคุณ

  • อังศนา ปริญญาวาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มยุรา โชติสัมปันโน

  • สุดารัตน์ บัวงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์แผ่นใสเพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ inkjet โดยดัดแปลงจากแผ่นใสธรรมดา ศึกษาชนิดของสารที่ใช้เคลือบบนแผ่นใสคือ แป้งเปียก กาวน้ำ กาวลาเท็กซ์และน้ำยางพารา พบว่ากาวน้ำ กาวลาเท็กซ์ และน้ำยางพาราสามารถใช้เคลือบแผ่นใสได้ โดยเมื่อสารเคลือบแห้งแล้วจะไม่เกิดการหลุดร่อน นำผลที่ได้มาศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นใสที่เคลือบสารแต่ละชนิด พบว่าแผ่นใสที่เคลือบด้วยกาวน้ำเมื่อแห้งแล้วจะใสไม่มีสีและหมึกพิมพ์สามารถซึมลงแผ่นใสได้ดีที่สุด ให้สีและความคมชัดใกล้เคียงกับแผ่นใสสำหรับเครื่องพิมพ์ ที่มีขายในท้องตลาด