โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาฟอกสีปากกาหมึกแห้ง (Magic Chem )

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรัชญา ชราศรี

  • พชรพล พัดเย็นชื่น

  • เจษฎา ตันติพิมลกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มยุรา โชติสัมปันโน

  • วัชรี ทองเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำน้ำยาฟอกสีปากกาหมึกแห้งซึ่งกำจัดได้ยากโดยการซักฟอกเสื้อผ้าธรรมดา จากผลการทดลอง พบว่าน้ำยาฟอกสีหมึกแห้งที่มีอัตราส่วนของ Calcium Hypochlorite(กรัม) : Purified Water(ลูกบาศก์เซ็นติเมตร) : Detergent(น้ำยาล้างจาน)(ลูกบาศก์เซ็นติเมตร): Dichloromethane(ลูกบาศก์เซ็นติเมตร) เท่ากับ 1:18:9:33 มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เวลาในการซักฟอกหมึกน้อยที่สุดในทุกตัวอย่างรอยเปื้อนจากหมึกปากกา 6 ชนิด ซึ่งพบว่าระยะเวลาในการทำปฏิกิริยาฟอกสีของแต่ละตัวอย่างไม่เท่ากันเนื่องจากสารให้สีของน้ำหมึกต่างกัน โดยหมึกยี่ห้อTOYO(dark blue) ใช้เวลาน้อยที่สุด รองลงมาคือ AIWEN(dark blue) CDC(dark blue) FABER CASTELL(black) LANCER(black) LANCER(red) ตามลำดับ