โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเก็บมะพร้าวอ่อนให้ได้คุณภาพมากที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัชฎาภรณ์ จันทรา

  • ปิยวรรณ อรรคฮาด

  • สิรีธร สิงห์นำโชค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาวิธีที่จะทำให้ผลผลิตของมะพร้าวอ่อนที่ได้คุณภาพ โดยแบ่งเป็น 5 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาความหนาของเนื้อมะพร้าวอ่อนที่เหมาะสมจากสีผลบริเวณรอยต่อผลกับขั้วผล การทดลองที่ 2 คือ ศึกษาช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อความหวานของน้ำมะพร้าว การทดลองที่ 3 ศึกษาเวลาที่เหมาสมในการเก็บผลมะพร้าว การทดลองที่ 4 ศึกษาระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวกับคุณภาพผลิต การทดลองที่ 5 ศึกษาคุณภาพความหวานของน้ำมะพร้าวเมื่อมาเปรียบเทียบระหว่างการต้มและไม่ต้มน้ำมะพร้าว