โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรและเครื่องเทศที่สามารถชะลอการหุบ-บาน ของไมยราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ภฤศวินท์ ชยาภิวัฒน์

  • ด.ช.วัชระ เจียมสวัสดิ์

  • ด.ช.สิรวิชญ์ วรวงศ์เวทย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดอกไมยราบ

  • สมุนไพร

  • เครื่องเทศ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรและเครื่องเทศว่ามีผลต่อการตอบสนอง (การหุบ-บาน) ของไมยราบหรือไม่ จากการสังเกตไมยราบเป็นพืชที่มีความไวในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางกายภาพอย่างเห็นได้ชัดเจน จึงคิดศึกษาว่าในทางเคมีจะมีผลต่อความไวในการตอบสนองของไมยราบได้หรือไม่ จึงได้ทำการศึกษาทดลองสมุนไพรและเครื่องเทศชนิดต่างๆ 11 ชนิด ได้แก่ สาบเสือ, กระถิน, กะวาน, อบเชย, โป๊ยกั๊ก, รกจันทร์, พริกไทย, ดีปรี, กานพลู, ตะไคร้, และใบกระเพา ว่าจะมีผลต่อการตอบสนองของไมยราบหรือไม่ การทดลอง พบว่า กานพลูสามรถชะลอการหุบ-บานของไมยราบได้ดีกว่าพืชชนิดอื่นๆ และศึกษาตัวทำลายที่นำมาสกัดสารจากกานพลู ได้แก่ เมทิลแอลกอฮอล์, เอทิลแอลกอฮอล์, น้ำเปล่า จากการทดลองพบว่า กานพลูที่สกัดจากน้ำเปล่าจะให้ผลในการชะลอการตอบสนองของไมยราบได้ดีที่สุด และเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดก็จะมีผลต่อการตอบสนองของไมยราบในระยะเวลาที่ต่างกัน ความเข้มข้นของสารสกัดจากกานพลูประมาณ 10-14 % จะชะลอการหุบ-บาน ของไมยราบได้ดีที่สุด ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดให้มากขึ้นก็ไม่สามารถเพิ่มระยะเวลาในการชะลอการตอบสนองได้มากขึ้น จากการทดลองทั้งหมดทำให้ทราบว่าการตอบสนองของไมยราบนอกเหนือจากจะมาจากสิ่งเร้าทางกายภาพแล้ว สิ่งเร้าทางเคมีก็มีผลต่อการตอบสนองของไมยราบได้ด้วย