โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีย้อมเซลล์เยื่อหอมจากใบกะหล่ำปลีม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิภาดา สมศักดิ์

  • อาริณีย์ ปาสอ

  • เกศรินทร์ จันตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรณภา ฟูพงศ์ไพบูลย์

  • สุวไล สุขน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กะหล่ำปลีม่วงใบ

  • สีย้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสีย้อมเซลล์เยื่อหอมที่ได้จากพืชชนิดต่าง ๆ พบว่า สีย้อมจากดอกกุหลาบและใบกระหล่ำปลีม่วง สามารถย้อมเซลล์เยื่อหอมได้ดีที่สุด รองลงมาคือ สีย้อมจากดอกอัญชัยและดาวเรือง แต่เนื่องจากกุหลาบมีราคาแพง จึงใช้สีย้อมจากใบกระหล่ำปลีม่วงซึ่งมีราคาถูกกว่า และพบว่า น้ำมะกรูดสามารถสกัดสีของใบกะหล่ำปลีม่วงในอัตรา 1 : 1 สามารถย้อมเซลล์เยื่อหอมได้ดีที่สุด จากนั้นศึกษาระยะเวลาในการแช่ใบกระหล่ำปลีม่วงในน้ำมะกรูด พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการแช่ที่ดีที่สุดคือ นำใบกระหล่ำปลีม่วงสกัดด้วยน้ำมะกรูดทันที จะย้อมเซลล์ได้ดีที่สุดและวิธีการเก็บสีย้อมพบว่าเก็บในขวดสีชาแช่ตู้เย็นเป็นเวลา 7 วัน