โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการให้แสงสว่างและอาหารที่เหมาะสมจะทำให้ไข่มีขนาดและจำนวนไข่ดีขึ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพล ยอดเพชร

  • ธรรมรัฐ เดชมาก

  • เกรียงไกร สายสิงห์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทองพิศ ขวัญบุญจันทร์

  • ศิริพร งามนิกุลชลิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาระยะเวลาในการให้แสงและปริมาณอาหารที่พอเหมาะเพื่อให้ไข่ไก่มีขนาดและจำนวนดีขึ้น ทำการทดลองดังนี้คือ หาระยะเวลาในการให้แสงสว่างที่พอเหมาะ โดยแบ่งไก่ออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 3 ตัว เลี้ยงไก่เป็นเวลา 4 เดือน โดยให้แสงสว่างเป็นเวลา 20 ชั่วโมง, 22 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ตามลำดับ ควบคุมปัจจัยอื่นๆให้เหมือนกัน คือ ปริมาณน้ำและอาหาร สถานที่ จากการทดลองพบว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้แสงสว่าง คือ 24 ชั่วโมง และ ลดลงสัปดาห์และ 50 นาที เป็นเวลา 4 เดือน ปริมาณอาหารที่เหมาะสม คือ 80 กรัม ใน 8 สัปดาห์แรก และสัปดาห์ที่ 9-16 ให้อาหารปริมาณ 130 กรัม จะทำให้ไข่ไก่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีจำนวนไข่เพิ่มขึ้น