โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแบตเตอรี่จากน้ำหมักชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยภูมิ เป็งทา

  • อัศพงศ์ อุประวรรณา

  • อุกฤษฎ์ ตรีรณโอภาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

  • ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยน้ำจากสารธรรมชาติ 4 ชนิด คือ มะขามป้อม มะนาว สับปะรด และหยวกกล้วย โดยทำการปั่นละเอียดแล้วคั้นเอาน้ำมาทำการทดลอง เมื่อตรวจวัดกระแสไฟพบว่าน้ำมะขามป้อมให้กระแสไฟฟ้ามากที่สุด นำน้ำปั่นจากการทดลองที่ 1 มาหมักโดยวิธีการหมักแบบชีวภาพและตรวจวัดกระแสไฟฟ้า จากผลการทดลองพบว่าน้ำหมักจากมะขามป้อมให้กระแสไฟฟ้ามากที่สุด เมื่อเพิ่มจำนวนแผ่นสังกะสีและแผ่นทองแดงที่ขั้วไฟฟ้าซึ่งแช่อยู่ในน้ำหมักชีวภาพ พบว่าจะทำให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าที่ได้จากน้ำหมักชีวภาพแต่ละชนิด โดยทดลองกับนาฬิกาแล้ววัดระยะเวลาที่นาฬิกาเดิน พบว่าน้ำหมักชีวภาพจากมะขามป้อมทำให้นาฬิกาทำงานได้นานที่สุด