โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ทำน้ำอุ่นจากพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพพล บัวสถิตย์

  • วรารัตน์ เจียนพันธ์

  • สิริพันธ์ เจริญสักสวรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

  • สมบัติ สายทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์อุปกรณ์ทำน้ำอุ่นจากวัสดุเหลือใช้ โดยใช้กระป๋องน้ำอัดลมทำหน้าที่รวมแสงและใช้ท่อทองแดงจากตู้เย็นต่อกับถังบรรจุน้ำและนำน้ำไปตามท่อที่อยู่เหนือแผงพลังแสงอาทิตย์ในตำแหน่งจุดโฟกัส เมื่อกระป๋องน้ำอัดลมได้รับพลังงานแสงอาทิตย์จะรวมพลังงานแสงในจุดโฟกัส โดยท่อทองแดงซึ่งอยู่ในตำแหน่งโฟกัสจะรับพลังงานความร้อนแล้วถ่ายทอดพลังงานมายังน้ำในท่อทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น จากการศึกษาพบว่าท่อทองแดงที่พ่นสีดำจะดูดความร้อนได้ดีกว่าท่อทองแดงธรรมดา และพบว่าก้นกระป๋องน้ำอัดลมทำหน้าที่รวมแสงได้ดีกว่ากระป๋องน้ำอัดลมแบบผ่าซีกตามยาว เมื่อทำการทดสอบพบว่าเครื่องทำน้ำอุ่นจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประดิษฐ์ขึ้นทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ