โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารจากพืชวงศ์ Alliaceae ที่มีต่อการกระตุ้นในการวางไข่และการเพิ่มจำนวนไข่ของจิ้งหรีด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัจฉริยา กันมณี

  • อารีรัตน์ ขันตี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • ปริยารักษ์ อุดมรัตนะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสารจากพืชวงศ์ Alliaceae ที่มีต่อการกระตุ้นในการวางไข่และการเพิ่มจำนวนไข่ของจิ้งหรีดเพื่อการเพิ่มจำนวนและอนุรักษ์จิ้งหรีดในธรรมชาติ ตัวแปรที่ศึกษาคือ สารสกัดจากพืชวงศ์ Alliaceae ได้แก่ หอมแดง หอมหัวใหญ่ กุยช่าย หอมและกระเทียม พบว่าจากการศึกษาชนิดและวงจรชีวิตของจิ้งหรีด โดยสำรวจเก็บตัวอย่งจิ้งหรีดในท้องถิ่น พบจิ้งหรีด 3 สายพันธุ์ คือ จิ้งหรีดทองคำ จิ้งหรีดพันธุ์ทองแดง และจิ้งหรีดเล็ก ส่วนการศึกษาผลของสารพบว่าอาหารไก่ผสมกับหอมหัวใหญ่ที่มีผลต่อการเพิ่จำนวนไข่ของจิ้งหรีดมากที่สุด