โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเส้นผมสีสวย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิ่งกาญจน์ เทพกีฬา

  • จุฑามาศ พรมสุวรรณ

  • รุ่งอรุณ ใจเอื้อ

  • เนวิกา ศรีเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญพัฒน์ ชูดวงแก้ว

  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเส้นผมสีสวยเพื่อหาสารสกัดจากธรรมชาติที่มีสีต่าง ๆ มาย้อมเส้นผมให้สวยงามโดยใช้สารสกัดจากพืชจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ใบเทียนกิ่ง ใบคราม และหมาก ปรากฏว่าสารสกัดจากพืชต่างชนิดกันให้สีต่างกัน คือ ใบเทียนกิ่งให้สีส้มแดง ใบครามไม่ค่อยมีสี และหมากให้สีน้ำตาล จากนั้นได้ศึกษาทดลองโดยแบ่งการทดลองออกเป็น การศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดและเวลาในการย้อมสี เปรียบเทียบสีที่ได้จากการทดลอง