โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเหยื่อพิษดักล่อและกำจัดแมลฉง (Leptocorisa acuta)ในนาข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กติกร กมลรัตนะสมบัติ

  • นิรมล วิสุทธิธาดาพงศ์

  • นิรมล สุภาพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • อาจารยํฐกานต์ แสงอรุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นาข้าว

  • แมลงฉงกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเหยื่อพิษดักล่อและกำจัดแมลงฉงในนาข้าว เพื่อหาสารสกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ มาใช้ในการกำจัดแมลงฉงที่เป็นศัตรูพืชตัวสำคัญของข้าว ตัวแปรที่ศึกษาคือ วงจรชีวิตของแมลงฉง ชนิดของเหยื่อที่ใช้ดักล่อ และชนิดของสารสกัดจากพืชที่มีผลต่อการตายของแมลงฉง โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ไข่ ตัวอ่อนแรกเกิด ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ส่วนการศึกษาชนิดของเหยื่อที่ใช้ดักล่อแมลงฉงได้ทำการศึกษาเหยื่อจากเนื้อสัตว์จำนวน 5 ชนิด ได้แก่เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา เนื้อหอยเชอรี่ และเนื้อปูนา โดยแบ่งเป็นเนื้อสด และเนื้อที่หมักให้เน่าเป็นเวลา 2 วัน ศึกษาผลของสารสกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการตายของแมลงฉง 10 ชนิด พบว่าสารสกัดจากหางไหลมีผลต่อการตายของแมลงฉงมากที่สุด