โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องราวอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์ศักดิ์ กล่ำพัก

  • สิทธิศักดิ์ ศรีโพธิ์

  • อัษฎาวุธ บัววารี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์ราวอัตโนมัติ โดยประดิษฐ์ราวอัตโนมัติสามารถนำวัตถุออกไปผึ่งแดดและเก็บได้เอง เมื่อไม่มีแสง เป็นการลดขั้นตอนการทำงาน เมื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพกับฟิลม์กรองแสง 40 % และ 60 % ที่มีความสามารถในการกรองแสงต่างกันแทนการใช้แสงแดด พบว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีรับน้ำหนักได้มากที่สุดประมาณ 5 กิโลกรัม และเมื่อใช้ท่อพีวีซีแทนรอกในการช่วยดึง วัตถุจะทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ