โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเมล็ดฟักทองตรวจสอบปุ๋ย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิตติยา ทองศิริ

  • ธัญลภัส วัลย์เครือ

  • พรอุมา บุญเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิกา วัลย์เครือ

  • จริยา สุดสวาสดิ์

  • ชลาลักษณ์ ทองย้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เมล็ดฟักทองในการตรวจสอบปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในรูปยูเรียหรือเกลือแอมโมเนีย การทดสอบคุณสมบัติของสารละลาย พบว่า สารละลายแอมโมเนียจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีแดงเป็นน้ำเงิน ส่วนสารละลายปุ๋ยยูเรียไม่พบการเปลี่ยนแปลงในเวลา 5 นาที เมื่อใช้สารสกัดเมล็ดฟักทองตรวจสอบพบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีกระดาษลิตมัสสีแดงเป็นน้ำเงินได้ ในความเร็วที่ต่างกันและมีก๊าซแอมโมเนียเกิดขึ้น สารสกัดเมล็ดฟักทองเมื่อตรวจสอบในปุ๋ยจะทำให้เกิดก๊าซแอมโมเนียเฉพาะในปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเท่านั้น และสามารถตรวจสอบปุ๋ยโดยใช้เวลาน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสารละลายชนิดอื่น เมล็ดฟักทองจะถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิเท่าใด ก็สามารถตรวจปุ๋ยได้ แต่ถ้าเก็บในอุณหภูมิห้องจะเกิดผลเร็วที่สุดในเวลา 5 นาที