โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องพ่นพลังงานแบตเตอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์วดี วงศ์สุวัฒน์

  • ณัฐพล เทพชา

  • มาริษา ปิ่นวิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิกา วัลย์เครือ

  • วไลภรณ์ นวลสุวรรณ

  • สมพงษ์ วัลย์เครือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานแบตเตอรี่

  • เครื่องพ่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องพ่นพลังงานจากแบตเตอรี่ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ทางเลือกที่ช่วยประหยัดพลังงาน ทุ่นแรง ช่วยลดมลภาวะทั้งทางอากาศ ทางเสีย โดยประดิษฐ์เครื่องพ่นที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ โดยทำการทดลอง 2 ขั้นตอน คือ ตอนแรก ใช้แบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ ค่ากระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร์เปรียบเทียบกับการใช้แบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากันคือ 12 โวลต์ แต่ค่ากระแสไฟฟ้า 7.2 แอมแปร์ โดยการว่างหัวฉีดต่งกันคือวางหัวฉีดสูงจากพื้น 0.5 เมตร 1 เมตร และ 2 เมตร พบว่าเครื่องพ่นที่มีค่ากระแสไฟฟ้า 7.2 แอมแปร์ มีประสิทธิภาพมากกว่า ส่วนการวางหัวฉีดสูงจากพื้นต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่อง คือวางสูงขึ้นจะมีประสิทธิภาพลดลง ตอนสอง เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องพ่นแบบใช้พลักงานแบตเตอรี่กับเครื่องแบบโยกและเครื่องแบบใช้น้ำมัน พบว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานต่างกัน แต่ เครื่องพ่นแบบใช้แบตเตอรี่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ช่วยผ่อนแรงสะดวกในการทำงานและที่สำคัญไม่ต้องใช้น้ำมัน ซึ่งมีราคาแพงขึ้นทุกวันอีกด้วย