โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตัดมันสำปะหลังอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คุณัญญา พุทธานี

  • นิภาพร นิระคม

  • สุกัญญา อิ่มเต็ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินัย เกียรติอดิศร

  • สมเจตน์ นิลเนตร

  • ไพฑูรย์ น้อยสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มันสำปะหลัง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องตัดต้นมันสำปะหลัง โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ 1/3 แรงม้า (248.67 วัตต์) และศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้คนตัดต้นมันสำปะหลัง(ใช้มีด) กับการใช้เครื่องตัดมันสำปะหลังอัตโนมัติ จากการทดลองพบว่า เมื่อนำเครื่องตัดมันสำปะหลังอัตโนมัติ ไปตัดต้นมันสำปะหลังเฉลี่ย 5 นาที ตัดได้ 490 ท่อน แต่เมื่อใช้คนตัดต้นมันสำปะหลัง เฉลี่ย 5 นาที ตัดได้ 260 ท่อน ซึ่งเครื่องตัดมันสำปะหลังอัตโนมัติสามารถตัดได้มากกว่า 299 ท่อน นอกจากนี้ยังพบว่ารอยตัดของเครื่องตัดมันสำปะหลังอัตโนมัติจะมีลักษณะสม่ำเสมอ เมื่อนำไปปลูกจะทำให้รากออกรอบ และทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าการตัดด้วยแรงงานคน