โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาผลของใบชากำจัดหอยเชอรี่และผลกระทบต่อปลาในนาข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงทิพย์ แซ่ฉั่ว

  • อัจฉริยา กันมณี

  • อารีรัตน์ ขันตี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุลี ลิ้มเจริญ

  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • สุริยา โก้พิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หอยเชอรี่การกำจัด

  • ใบชา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาผลของใบชากำจัดหอยเชอรี่และผลกระทบต่อปลาในนาข้าว เพื่อหาวิธีการกำจัดหอยเชอรี่ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง ดังนี้ การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของสารจากใบชาที่มีผลต่อหอยเชอรี่ในห้องปฏิบัติการและระบบจำลองนาข้าว โดยทดลองใช้ผงใบชาโรยลงไปในตู้เลี้ยงปลาที่มีหอยเชอรี่อยู่ ใช้ผงใบชาคั่วและผงใบชาไม่คั่ว พบว่าผงใบชาที่ไม่ได้คั่วมีเปอร์เซ็นต์การตายของหอยเชอรี่มากที่สุดและถ้าใช้ปริมาณผงใบชาที่มากขึ้นการตายของหอยเชอรี่มากขึ้น การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของสารจากใบชาที่มีผลต่อหอยเชอรี่และสัตว์น้ำบางชนิดในห้องปฏิบัติการและระบบจำลองนาข้าว โดยแช่ผงใบชาเป็นระยะเวลาที่ต่างกัน และปล่อยหอยเชอรี่และปลาในนาข้าว 3 ชนิดเป็นเวลา 3 ชั่วโมง พบว่า การตายของหอยเชอรี่ที่แช่ผงใบชาในระยะเวลาที่ต่างกัน ในระยะเวลาที่แช่ใบชาน้อยมีผลต่อการตายของหอยเชอรี่มากที่สุด แต่มีผลกระทบต่อปลาจำนวนน้อย