โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเชือกกลป้องกันนกกินลูกกุ้งในบ่อเลี้ยง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรัช นพเสริฐ

  • ศักดา ผาแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลูกกุ้งป้องกัน

  • เชือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาหาวิธีป้องกันนกกินลูกกุ้งในบ่อเลี้ยง ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ชนิด สี ขนาดของเส้นเชือก ระยะห่างของการขึงเชือก และรูปแบบต่าง ๆ ของการขึงเชือก พบว่า บ่อกุ้งที่ใช้ทดลองหลังจากผูกเชือกได้ผลว่า เชือกไนลอนที่มีสีแดง ขนาด 1.5 มิลลิเมตร ขึงในระยะห่าง 10 เซนติเมตร ในรูปตาข่ายสามารถป้องกันนกกินลูกกุ้งได้ดี