โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเกลียวธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีระชัย ไทยเจริญ

  • นันตพร ภาดาวงศ์

  • เอกพงษ์ คงมั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมการ คณิตศาสตร์

  • หอย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความสัมพันธ์ของมุมกับรัศมีของเกลียวหอยตาวัว (Turbo argvrostoma) ที่ตำแหน่งต่างๆ เมื่อมุมเปลี่ยนไปครั้งละ 30 องศา ปรากฏว่ารัศมีของเกลียวจะเพิ่มขึ้น โดยรัศมีของเกลียวในหอยตาวัวที่พบบริเวณชายหาดสวนสน และหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง แปรผันตรงกับขนาดของมุม ซึ่งเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ คือ y = kx โดยค่า k เป็นค่าคงที่ของการแปรผันเท่ากับ 0.5 และผลการเปรียบเทียบความสูงของเกลียวในลำดับต่างๆ ของหอยตาวัว พบว่าค่าความสูงจะเพิ่มขึ้นตามลำดับเกลียว โดยอัตราส่วนของความสูงเกลียวที่ 1: ที่ 2 : ที่ 3 เป็น 1 : 2 : 6.27 ตามลำดับ และเมื่อนำความสัมพันธ์ของมุมกับรัศมีของเกลียวหอยตาวัว มาแปลงเป็นกราฟ ปรากฏว่ากราฟที่ได้ มีลักษณะเป็นรูปเกลียว อาร์คิมีเดียน (Archimedean) ซึ่งใช้เป็นรูปแบบธรรมชาติสำหรับบ่งชี้ชนิดหอยในเบื้องต้นได้