โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องRCAC ดูดความชื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุชาติ คงสุข

  • อำไพร สิทธิลาภ

  • เนตรนภา แสวงมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • RCAC

  • ความชื้น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตสาร ACAC เพื่อใช้ในการดูดความชื้นในผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นเป็นการนำวัสดุในธรรมชาติมาใช้ทดแทนสารเคมีดูดความชื้นจำพวกซิลิกา เจลซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จากการศึกษาพบว่าสาร RCAC ที่ผลิตขึ้นจากเปลือกหอยแครง ถ่านไม้เงาะข้าวสารและดินเหนียวมีความสามารถในการดูดความชื้นในเวลา 1 วันได้ใกล้เคียงกับซิลิกา เจล คือในอัตราร้อยละ 11.6และ13.3ตามลำดับ และเมื่อนำสาร RCACไปทดลองใช้ในการเก็บรักษาอาหารบางชนิดเป็นเวลา 7 วันเปรียบเทียบกับซิลิกาเจลพบว่าอาหารที่เก็บรักษาด้วยสาร RCACมีปริมาณความชื้นอยู่ 4.14%ซึ่งจากการศึกษาทั้งหมดสรุปได้ว่าสาร RCAC ที่ผลิตขึ้นมีความสามารถในการดูดความชื้นและสามารถนำมาใช้ทดแทน ซิลิกาเจล ได้แต่ไม่เป็นอัตรายต่อผู้บริโภค