โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องใบบัวพิชิตสนิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวัฒน์ นิลเศรษฐ์

  • ภัทรพงศ์ วงศกิตตะ

  • ศุภกฤต ไทยประสาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สนิม กำจัด

  • ใบบัว

  • ใบบัว สารเคลือบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเกี่ยวกับการนำสารสกัดจากใบบัวมาเคลือบตะปูเพื่อป้องกันสนิม โดยนำใบบัวหลวงและใบบัวนา มาทำเป็น 3 แบบ คือ แบบทั้งใบ แบบฉีก และแบบตำ แล้วทำการสกัดเคลือบใบโดยการแช่ลงในสารเมธิลอัลกอฮอล์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงนำตะปูไปเคลือบสารต่าง ๆ โดยการจุ่มลงสารต่าง ๆ เป็นเวลา 10 วินาที แล้วทำให้แห้งแบบเร็วและแบบช้า โดยทำการชุบเป็นจำนวน 1,2,3,4,5 ครั้ง หลังจากนั้นนำไปทดสอบการป้องกันสนิมเปรียบเทียบกับการใช้สารเคมีกันสนิมเคลือบ โดยนำไปไว้ในที่มีความชื่นน้อย( อุณหภูมิห้อง) และในที่มีความชื่นมาก ( ในกล่องทดลอง) เป็นเวลา 1 เดือน จากการทดลองพบว่า การสกัดสารเคลือบจากใบบัวเพื่อนำมาใช้เคลือบตะปูเพื่อป้องกันสนิมทำได้โดยการนำใบบัวไปแช่ในสารเมธิลอัลกอฮอล์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำมาเคลือบตะปูโดยจุ่มตะปูลงในสารเคลือบที่สกัดได้เป็นเวลา 10 วินาที ต่อการเคลือบแต่ละครั้ง สารเคลือบจากใบบัวที่สกัดแบบทั้งใบและทำให้แห้งเร็วจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมได้ใกล้เคียงกับสารเคมีกันสนิม และในการนำไปใช้ ตะปูที่ผ่านการเคลือบกันสนิมแล้วควรมีการเก็บไว้ในที่มีความชื้นต่ำๆหลีกเลี่ยงความชื้นเพื่อตะปูจะได้ขึ้นสนิม