โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องที่วางเตารีดประหยัดพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติกร แสวงทอง

  • นครินทร์ เรืองวิริยะนันต์

  • วีรวัฒน์ วิริยะไชยกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงาน

  • เตารีด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเกี่ยวกับการคิดค้นการประหยัดพลังงาน โดยหากเราจะเริ่มก็ต้องเริ่มตั้งแต่ภายในบ้าน โดยการนำเตารีดที่ใช้พลังงานความร้อน โดยใช้กำลังไฟฟ้าค่อนข้างสูง ซึ่งทำให้เราต้องสิ้นเปลืองพลังงานระหว่างการพักวางเตารีด ดังนั้นจึงได้คิดทำที่วางเตารีดประหยัดพลังงานขึ้นเพื่อที่จะลดกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปยังเตารีด โดยมีหลัการคือเมื่อวางเตารีดลงบนที่วางเตารีดแล้วไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปยัง Limit Swich จะไหลเพียงเส้นเดียวโดยเส้นที่มี Diode Retifier จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปยังเตารีด และเมื่อยกขึ้นก็จะไหลเข้าไปยังเตารีดเท่าเดิมและสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้