โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาวิธีลดระยะเวลาในการเปลี่ยนสีของดอกไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนากร ตรีวรรณจุฑา

  • สิรวุฒิ ชนะชัย

  • เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเปลี่ยนสีดอกไม้

  • ดอกไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการดูดน้ำของดอกไม้ที่มีใบกับดอกไม้ที่ไม่มีใบ ศึกษาการดูดน้ำสีของดอกไม้ที่มีการต่อวงจรไฟฟ้ากับดอกที่ไม่มีการต่อวงจรไฟฟ้า ศึกษาการดูดน้ำสีของดอกไม่ที่ต่อวงจรไฟฟ้าโดยมีทองแดงเป็นตัวนำกับตะปูเป็นตัวนำ การศึกษาการดูดน้ำสีของดอกไม้ที่ต่อวงจรไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ที่ 5 V. กับ 8 V. ผลการทดลองพบว่า หากเราจะเปลี่ยนสีของดอกไม้ให้เร็วเราควรใช้ดอกไม้ที่มีใบต่อวงจรไฟฟ้า มีทองแดงเป็นตัวนำและความต่างศักย์สูง ดอกไม้จึงดูดน้ำได้เร็วขึ้น