โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหม้อนึ่งไอน้ำตาลโตนดแบบประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรุตม์ คงพรม

  • สิทธิภัทร ศิริพฤกษ์

  • สิรวุฒิ ชนะชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำตาลโตนด

  • หม้อนึ่ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเก็บน้ำตาลโตนด โดยชาวบ้านจะนำกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้เก็นน้ำตาลโตนดมาลวก โดยการเทน้ำตาลเดือดกรอกกระบอก หากการลวกแบบนี้ผู้ที่ไม่ชำนาญอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ผู้จัดทำจึงได้คิดนำไอน้ำที่ได้จากการลวกมานึกกระบอกไม้ไผ่แทนการลวกแบบดังเดิม โดยประดิษฐ์หม้อนึ่งไอน้ำ เพื่อเปรียบเทียบกับการลวกแบบดังเดิม ได้ศึกษาทั้งหมด 3 ขั้นตอนขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายน้ำตาลโตนดทั้งก่อนและหลัง โดยการลวกและนึ่ง พบว่าการนึ่งมีค่าของสารละลายน้ำตาลโตนดที่ได้เปลี่ยนแปลงค่า pH สูงกว่าการลวกแบบดังเดิมตอนที่ 2 ตรวจสอบปริมาณน้ำตาลของสารละลายก่อนและหลังการลวกและการนึ่ง พบว่าการนึ่งทำให้ปริมาณน้ำตาลโตนดที่ค้างเหลืออยู่ในกระบอกไม้ไผ่ลดลงมากกว่าการลวกแบบเดิม ตอนที่ 3 การตรวจสอบการเกิด CO2 ของยีสต์ในสารละลายน้ำตาลโตนดทั้งก่อนและหลัง โดยวิธีการลวดและนึ่ง พบว่า ปริมาณ CO2 ของยีสต์ที่ผลิตขึ้นในสารละลายน้ำตาลโตนดของกระบอกไม้ไผ่ที่ผ่านการนึ่งจะมีปริมาณการเกิดน้อยกว่าการลวกกระบอกแบบดังเดิม จากผลการทดลองพบว่า หม้อนึ่งไอน้ำที่ประดิษฐ์ขึ้นมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการลวกกระบอกไม้ไผ่แบบดังเดิมทั้งในด้านกายภาพ (ค่า pH และปริมาณน้ำตาล) และด้านชีวภาพ (การเกิด CO2 ของยีสต์)