โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำส้มไม้จากขี้เลื่อยกำจัดเห็บ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญาน์ทิพย์ ชโลธร

  • เขมพร ประสงค์ทรัพย์

  • เวณิกา องค์พลานุพัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เห็บ

  • โค ปรสิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำน้ำส้มไม้มาใช้ประโยชน์ในการกำจัดเห็บในสุนัขและวัว โดยกลั่นน้ำส้มไม้จากขี้เลื่อย 1 กิโลกรัม พบว่าสามารถกลั่นน้ำส้มไม้ได้เฉลี่ย 156.67 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร หรือ 158.7 กรัม โดยน้ำส้มไม้ที่กลั่นได้มีคุณสมบัติทางกายภาพคือ มีสีส้มแดง มีกลิ่นควัน ค่า pH เฉลี่ย 2.7 ค่าความถ่วงจำเพาะเฉลี่ย 1.002 จากนั้นนำน้ำส้มไม้ที่ความเข้มข้นต่างๆ กัน มาศึกษาสมบัติในการกำจัดเห็บสุนัขและเห็บวัว พบว่าสามารถใช้ในการกำจัดเห็บสุนัขและเห็บวัวได้โดยอัตราส่วนที่เข้มข้นมากจะฆ่าเห็บได้เร็วกว่าอัตราส่วนที่เข้มข้นน้อย