โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำมะขามเปียกช่วยในการติดสีของผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิศา เอียดนุสรณ์

  • นราวดี วาจิตร

  • อังคณา ภิญโญมารค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาลี เจียรวณิชชา

  • สุวไล สุขน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การย้อมสี

  • มะขาม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาน้ำมะขามเปียกในการช่วยติดสีของผ้า พบว่าสารประกอบในการย้อมผ้าจากมะขามเปียก ทำให้การติดสีของผ้าดีที่สุด ซึ่งควรใช้กับวิธีการย้อมร้อน โดยไม่ต้องนำน้ำมะขามเปียกไปต้มก่อน สามารถย้อมพร้อมผ้าได้เลย ความเข้มข้นของน้ำมะขามเปียกควรอยู่ที่ 7 กรัม ต่อ น้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร อัตราส่วนของน้ำมะขามเปียกต่อน้ำย้อม คือ 60 : 400 ส่วน เมื่อนำน้ำมะขามเปียกกลับมาใช้ใหม่ พบว่า นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 4 ครั้ง วิธีเก็บรักษาควรเก็บในขวดสีชา แล้วแช่ตู้เย็นจะเก็บรักษาได้นานถึง 15 วัน และยังนำมาใช้ย้อมกับสีธรรมชาติและผ้าชนิดอื่นๆได้