โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษจากก้านบัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรวรรณ รัตนพยัต

  • วิชญ์สุภา จันทร์เจียม

  • อัญชนา ทองศรีเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาลี เจียรวณิชชา

  • สุวไล สุขน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำเยื่อกระดาษจากก้านบัว พบว่าก้านบัวสามารถใช้ทำเยื่อกระดาษได้ และเยื่อกระดาษที่มี คุณลักษณะคล้ายกระดาษมากที่สุดคือ จะมีความเหนียวที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 365.1 กรัม รองลงมากระดาษออดิบรับน้ำหนักได้ 246.6 กรัม และก้านกล้วยรับน้ำหนักได้ 14.9 กรัม สารที่สามารถฟอกขาวเยื่อกระดาษคือกระดาษมีการเปลี่ยนแปลง