โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกำจัดลาวาแมลงเต่าทองด้วยสารสกัดจากยาเส้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวรัตน์ แก้วพรหมลัด

  • พัชราภรณ์ เชียววิทย์

  • ไพวรัญ รัตนพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทนา ถาวโรฤทธิ์

  • สุวไล สุขน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กีฏวิทยา

  • แมลงเต่าทอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่คณะผู้จัดทำโครงงานได้พบเห็นความเสียหายของพืช ซึ่งเกิดจากการทำลายของแมลงเต่าทอง จึงคิดที่จะกำจัดแมลงเต่าทองโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งจะไม่มีผลข้างเคียง และไม่มีสารตกค้างเหมือนกับการใช้สารเคมี จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงเต่าทองพบว่า ช่วงที่มีอัตราการทำลายพืชสูงที่สุดคือ ในช่วงที่เป็นตัวลาวาของแมลงเต่าทอง ทางกลุ่มจึงได้คิดหาสารสกัดที่จะกำจัดตัวลาวาของแมลงเต่าทองโดยใช้สารสกัด 4 ชนิดคือ ยาเส้น ใบสะเดา ใบขี้เหล็ก และข่า ผลปรากฎว่ายาเส้นได้ผลดีที่สุด รองลงมาคือใบสะเดา และข่าตามลำดับ ส่วนใบขี้เหล็กไม่สามารถกำจัดได้เลย ทางกลุ่มจึงคิดหาอัตราส่วนของยาเส้นกับน้ำที่เหมาะสมต่อการกำจัดตัวลาวาของแมลงเต่าทองมากที่สุด นั่นคืออัตราส่วน 1:2 และ 1:4 ซึ่งได้ผลที่ใกล้เคียงกัน ในการทดลองต่อมาจึงใช้อัตราส่วน 1:4 ในการหมัก โดยใช้ระยะเวลา 1ชั่วโมง ,2 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมง ผลปรากฎว่าการหมักยาเส้นกับน้ำในอัตราส่วน 1:4 ในเวลา 5 ชั่วโมงให้ผลดีที่สุด การทดลองต่อมาคือการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากยาเส้นกับสารสกัดที่ได้จากการหมักรวมกันของใบสะเดา ข่า และยาเส้นรวมกัน ในระยะเวลาการหมัก 5 ชั่วโมงเท่ากัน ซึ่งได้ผลออกมาว่า สารสกัดที่ได้จากการหมักรวมกันของใบสะเดา ยาเส้น และข่า รวมกันได้ผลดีที่สุดในการกำจัดตัวลาวาของแมลงเต่าทอง