โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบอร์ดกระดาษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ ชนะศึก

  • นงนุช จันนวล

  • วัลลี ดวงตาเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าซาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง บอร์ดกระดาษโครงงานนี้ได้นำเศษกระดาษ 4 ชนิด ได้แก่ กระดาษโรเนียว กระดาษสมุด กระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษถ่ายเอกสารปริมาณเท่า ๆ กันมาแปรรูปเป็นบอร์ด แล้วศึกษาคุณสมบัติของบอร์ด 4 ขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาคุณสมบัติของบอร์ดที่มีส่วนผสมของวัสดุประสานต่างชนิดกัน ได้แก่ กาวลาเท็กซ์ กาวแป้งเปียกและกาวแป้งข้าวเหนียว พบว่า บอร์ดที่มีส่วนผสมของกาวลาเท็กซ์มีคุณสมบัติส่วนมากดีที่สุด รองลงมาได้แก่บอร์ดที่มีส่วนผสมของกาวแป้งเปียก แต่กาวลาเท็กซ์ราคาแพงและมีน้ำหนักมากกว่าแป้งมันสำปะหลังที่ใช้ทำกาวแป้งเปียก ดังนั้นจึงเลือกใช้กาวลาเท็กซ์กับกาวแป้งเปียกเป็นส่วนผสมในการทดลองตอนที่ 2 ตอนที่ 2 ศึกษาคุณสมบัติของบอร์ดที่มีส่วนผสมของวัสดุประสานชนิดเดียวกันแต่ปริมาณต่างกัน พบว่าบอร์ดที่มีส่วนผสมของกาวแป้งเปียกกับกาวลาเท็กซ์ในปริมาณ 100 cm3 : 120 cm3 จะมีคุณสมบัติส่วนมากดีที่สุด แต่คุณสมบัติบางอย่างก็ใกล้เคียง และบางอย่างก็เท่าเทียมกับบอร์ดที่มีส่วนผสมของกาวแป้งเปียกกับกาวลาเท็กซ์ในปริมาณ 100 cm3 : 100 cm3 แต่เนื่องจากกาวลาเท็กซ์ราคาแพง จึงต้องลดต้นทุนการผลิต โดยเลือกใช้กาวแป้งเปียกผสมกับกาวลาเท็กซ์ในปริมาณ 100 cm3 :100 cm3 เป็นวัสดุประสานในการทดลองตอนที่ 3 ตอนที่ 3 ศึกษาคุณสมบัติของบอร์ดที่มีและไม่มีส่วนผสมของสารส้ม พบว่า บอร์ดที่มีส่วนผสมของสารส้มจะมีคุณสมบัติส่วนมากดีกว่าบอร์ดที่ไม่มีส่วนผสมของสารส้ม เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของบอร์ดที่มีส่วนผสมของสารส้มในปริมาณ 10 , 20 และ 30 g พบว่า คุณสมบัติด้านความต้านทานน้ำ ความคงทนต่อแรงกระแทก และความคงทนต่อแรงขีดข่วนจะเท่าเทียมกัน ส่วนคุณสมบัติอื่น ๆ บอร์ดที่มีส่วนผสมสารส้มในปริมาณ 20 และ 30 g จะดีกว่าบอร์ดที่มีส่วนผสมสารส้มในปริมาณ 10 g แต่บอร์ดที่มีส่วนผสมสารส้มในปริมาณ 30 g จะดีกว่าบอร์ดที่มีส่วนผสมของสารส้มในปริมาณ 20 g เล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจึงเลือกบอร์ดที่มีส่วนผสมของสารส้มในปริมาณ 20 g เปรียบเทียบกับบอร์ดชานอ้อยในการทดลองตอนที่ 4 ตอนที่ 4 คึกษาคุณสมบัติของบอร์ดกระดาษที่มีส่วนผสมของสารส้ม 20 g กับบอร์ดชานอ้อย พบว่า บอร์ดกระดาษที่มีส่วนผสมของสารส้ม 20 g จะมีคุณสมบัติส่วนมากดีกว่าบอร์ดชานอ้อย ยกเว้นน้ำหนัก บอร์ดชานอ้อยจะมีน้ำหนักเบากว่าเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตบอร์ดกระดาษและราคาขายบอร์ดชานอ้อยที่มีความกว้าง 120 cm ยาว 240 cm และ หนา 1 cm พบว่า ต้นทุนการผลิตบอร์ดกระดาษต่ำกว่าราคาบอร์ดชานอ้อยประมาณ 129 บาท