โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องฝ้าเพดานเอนกประสงค์จากขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรายุ ประทุมธา

  • รัตติกาล วงศ์ชำนาญ

  • เกศราภรณ์ ชาวอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าซาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฝ้าเพดาน การผลิต

  • ฟอยล์ กำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการผลิตฝ้าเพดานเอนกประสงค์จากขยะและการทดสอบประสิทธิภาพของฝ้าเพดาน โดยนำใบสนแห้งมาผสมกับขยะฟอยล์ ใส่ลงบนฝ้าเพดาน พบว่าการขึ้นรูปฝ้าเพดานจำแนกตามรูปแบบการวางใบสนแห้ง ลงบนฝ้าเพดาน 3 ลักษณะ คือ การวางแบบแนวตั้ง แบบแนวนอน และแบบกระจาย อัตราส่วนที่เหมาะสม ใบสนแห้ง:ขยะฟอยล์:น้ำ:ปูนยิปซัม (100กรัม:100กรัม:2.5ลิตร:2กก.) ได้ฝ้าเพดานเอนกประสงค์จากขยะ ชนิดละ 5 แผ่น ลักษณะฝ้าเพดานที่ผลิตมีสีขาว ด้านหน้าติดขยะฟอยล์ ด้านหลังผิวเรียบ มีน้ำหนักเบาเฉลี่ยแผ่นละ 1.7-1.8 กก. มีค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นน้อย ลดปริมาณความร้อน ลดระดับความเข้มของสียงได้และมีการติดไฟยาก ลุกลามช้าใช้เวลาในการเผาไหม้นาน ดังนั้น เมื่อนำใบวนแห้งและขยะฟอยล์มาเป็นส่วนผสมสำหรับการขึ้นรูปเป็นฝ้าเพดานแล้วนำไปใช้ประทดแทนฝ้าเพดานได้ อีกทั้งลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการกำจัดขยะ สามารถนำแนวคิดพัฒนางานฝ้าเพดานไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้